پدرام خدابخشی

Pedram Khodabakhshi

پدرام خدابخشی هستم گوینده تیزر های تبلیغاتی و کتاب های صوتی با سابقه 5 ساله در کار گویندگی و دارای استودیو تخصصی صدا

عنوان شغلی : گوینده تیزر و کتاب صوتی